Nattblindhet CSNB -

Congenital Stationary Night Blindness

Kort om symptomer

Nattblindhet er en gradvis ødeleggelse av en type synsceller (stavene) i netthinna i øynene, noe som fører til svekkelse av mørkesynet og medfølgende nattblinhet. Hos noen hunder vil også dagsynet affiseres.

Nattblindhet hos briard er ikke utbredt i Norge, men det har vært enkelte tilfeller i Sverige på 80- og 90-tallet. Sykdommen nedarves autosomalt recessivt. Det er mulig å DNA-teste hunden (RPE65 genet) for å finne ut om den bærer anlegg for eller har lidelsen. Avkom etter to foreldre som er RPE65-fri, er det man kaller genetisk fri. De genetisk frie hundene øker naturlig nok ganske raskt i antall, og det blir stadig færre hunder å teste.

Fra 1.1.2007 krever Norsk Briard Klubb i sine avlsregler at minimum én av foreldrene skal være DNA-testet fri for RPE65 eller genetisk fri gjennom sine egne foreldre. Da vet man at ingen av avkommene vil bli nattblinde.

Dersom FRI-hund parres med FRI-hund, blir ingen avkom nattblinde eller anleggsbærere av nattblindhet.
Dersom FRI-hund parres med anleggsbærer, blir ingen avkom nattblinde. 50 % blir ikke bærere av anlegget for nattblindhet mens 50 % blir anleggsbærere.
Dersom FRI-hund parres med utestet hund, blir ingen avkom nattblinde. Alle avkommene kan bli FRI for nattblindhet eller 50 % kan bli anleggsbærere.
Dersom to anleggsbærere parres, blir 25 % av avkommene nattblinde, 50 % blir anleggsbærere og 25 % blir ikke bærere av genet for nattblindhet.

OBS! En anleggsbærer vil ALDRI utvikle nattblindhet. Den er selv helt fri for denne lidelsen, men kan nedarve anlegget til 50 % av sine barn

Det er som nevnt mulig å genteste hundene for om de er anleggsbærere eller ikke. Resultatet av disse testene kan registreres sentralt hos Norsk Kennel Klub dersom man følger følgende prosedyrer (gjengivelse av brev fra NKK, datert 16.09.2009):

 

"Testing

Vi har inngått et samarbeid med Animal Health Trust (AHT) i Storbritannia og Optigen i USA som analyserer prøver for denne sykdommen. Testen utføres vha en svaberprøve av celler fra munnhula (AHT) eller på EDTA-blod (Optigen). Prøven må tas hos veterinær som kontrollerer hundens ID-merking; prøven må sendes direkte fra veterinæren til laboratoriet. Prøven må følges av laboratoriets eget rekvisisjonsskjema som hentes fra nkk.no hvor eier gir sin tillatelse til at resultatet av analysen kan sendes direkte til NKK. Eier vil i tillegg få svaret sendt fra laboratoriet.

 

Det er kun resultater fra prøver hvor denne prosedyren er fulgt, som vil bli registrert sentralt hos NKK. Dette innebærer at de resultater som pr i dag foreligger, ikke vil bli registrert sentralt. Det kan i spesielle tilfeller søkes om dispensasjon – se vedlagte retningslinjer for registrering av diagnoser basert på DNA-tester i Norsk Kennel Klub."

 

Retningslinjer for registrering av diagnoser basert på DNA-tester i Norsk Kennel Klub (NKK)

 

 1. Rekvisisjonsskjema. Et eget rekvisisjonsskjema bestilles på NKKs nettsider (www.nkk.no) og fylles ut ved prøvetaking. Dette skjemaet skal alltid følge prøven til laboratoriet, eventuelt sammen med laboratoriets eget skjema. Skjemaet må fylles fullstendig ut og signeres av veterinær og eier.

 

 1. Prøveuttak gjøres hos veterinær. Prøveuttak gjøres i form av en blodprøve på EDTA-rør. Prøvevolum er ca 5 ml. Noen prøver utføres i stedet på celleprøve på svaber fra munnhulen (pr september 2009 gjelder dette kun Cord1-PRA hos dvergdachshund korthår og langhår). Prøven må merkes grundig; minimum med hundens registreringsnummer, ID-nummer og rase, helst bør også navn påføres.

 

 1. Prøve og rekvisisjon sendes av veterinæren snarest mulig, direkte til det laboratoriet som er angitt på rekvisisjonsskjemaet. Prøven må pakkes og merkes forsvarlig.

 

 1. Hunden må være registrert i NKK og ID-merket. Dersom hunden ikke er ID-merket må dette gjøres innen prøvetakingen foretas.
   

 1. Kostnader. Kostnader i forbindelse med prøvetaking, forsendelse og analyser dekkes av den enkelte hundeeier/oppdretter og er NKK uvedkommende. NKKs avgift for registrering av resultatet i NKKs database betales ved bestilling av rekvisisjonsskjemaet fra nettsidene.
   

 1. Prøvesvar. Svar på analysen sendes eier på et eget sertifikat direkte fra laboratoriet. Testresultatet sendes også til NKK fra laboratoriet for sentral registrering. Direkte sending fra laboratoriet fungerer ikke alltid, så eier bør i tillegg sende inn testresultatet til NKK selv, sammen med underskrevet kopi av rekvisisjonsskjemaet som fulgte prøven til laboratoriet.
   

 1. Resultatet av testen registreres sentralt i NKK og blir offentlig tilgjengelig via DogWeb.

 

 1. Diagnoser stilt av andre laboratorier enn de som er godkjent av NKK, vil ikke bli registrert i NKK.

 

 1. Kun analyser basert på direkte tester vil bli registrert sentralt i NKK.

 

 1. Fravikelser. I spesielle tilfeller kan det søkes om å få godkjent prøvesvar hvor prosedyren ikke har vært i henhold til disse retningslinjene. Kravet om registrering i NKK, ID-merking av hunden og kontroll av denne kan imidlertid ikke fravikes.